Udtalelse - FEMM_AD(2013)516697Udtalelse
FEMM_AD(2013)516697

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed
(COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Ordfører for udtalelse: Marije Cornelissen

22.10.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: