Γνωμοδότηση - FEMM_AD(2013)516697Γνωμοδότηση
FEMM_AD(2013)516697

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων
(COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marije Cornelissen

22.10.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: