Становище - FEMM_AD(2017)607813Становище
FEMM_AD(2017)607813

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа
(2016/2269(INI))
Докладчик по становище: Агнешка Козловска-Райевич

27.6.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: