Γνωμοδότηση - FEMM_AD(2017)607813Γνωμοδότηση
FEMM_AD(2017)607813

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης
(2016/2269(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: