Stanovisko - FEMM_AD(2017)607813Stanovisko
FEMM_AD(2017)607813

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k boju proti nerovnosti ako páke na podporu tvorby pracovných miest a rastu
(2016/2269(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

27.6.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: