Становище - FEMM_AD(2018)618327Становище
FEMM_AD(2018)618327

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Докладчик по становище: Агнешка Козловска-Райевич

30.5.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: