Mišljenje - FEMM_AD(2018)618327Mišljenje
FEMM_AD(2018)618327

MIŠLJENJE
Odbora za prava žena i jednakost spolova
upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: