Nuomonė - FEMM_AD(2018)618327Nuomonė
FEMM_AD(2018)618327

NUOMONĖ
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto
pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES
(COM(2017) 0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Nuomonės referentė: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: