AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Raportoare pentru aviz: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: