Yttrande - FEMM_AD(2018)618327Yttrande
FEMM_AD(2018)618327

YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
(COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD))
Föredragande av yttrande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

30.5.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: