Становище - FEMM_AD(2018)619174Становище
FEMM_AD(2018)619174

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно положението в Унгария (съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г.)
(2017/2131(INL))
Докладчик по становище: Мария Нойхл

17.5.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: