Stanovisko - FEMM_AD(2018)625507Stanovisko
FEMM_AD(2018)625507

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 -2018/0202(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vilija Blinkevičiūtė

10.9.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: