MNENJE
Odbora za pravice žensk in enakost spolov
za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
o izvajanju Direktive Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o pravicah invalidov
(2020/2086(INI))
Pripravljavka mnenja: Rosa Estaràs Ferragut

3.12.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: