Pozměňovací návrhy - FEMM_AM(2010)454542Pozměňovací návrhy
FEMM_AM(2010)454542

Návrh zprávy
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: