Pakeitimai - FEMM_AM(2010)454542Pakeitimai
FEMM_AM(2010)454542

Pranešimo projektas
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
dėl naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos prioritetų ir metmenų
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: