Grozījumi - FEMM_AM(2010)454542Grozījumi
FEMM_AM(2010)454542

Ziņojuma projekts
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
par prioritātēm un pamatnostādņu izklāstu jaunai ES politikai vardarbības pret sievietēm apkarošanai
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: