Poprawki - FEMM_AM(2010)454542Poprawki
FEMM_AM(2010)454542

Projekt sprawozdania
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet
(2010/2209 (INI))

16.12.2010

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: