Ändringsförslag - FEMM_AM(2010)454542Ändringsförslag
FEMM_AM(2010)454542

Förslag till betänkande
Eva-Britt Svensson
(PE452.679v01-00)
Prioriteringar och utkast till en ny ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor
(2010/2209(INI))

16.12.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: