Τροπολογίες - FEMM_AM(2013)504178Τροπολογίες
FEMM_AM(2013)504178

Σχέδιο έκθεσης
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: