Poprawki - FEMM_AM(2013)504178Poprawki
FEMM_AM(2013)504178

Projekt sprawozdania
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: