Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - FEMM_AM(2013)504178Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
FEMM_AM(2013)504178

Návrh správy
Marije Cornelissen
(PE502.079v01-00)
o právach žien v prístupových krajinách Balkánu
(2012/2255(INI))

30.1.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: