Запитвания
PDF 195kWORD 18k
12 април 2017 г.
G-000004/2017

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000004/2017

до Комисията

Член 130 б от Правилника за дейността

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Относно:  последващи действия по отношение на скандала с вноса на бразилско месо

През изминалите няколко седмици се появиха съобщения за незаконни търговски практики, използвани от бразилските предприятия за преработка на месо.  Стана ясно, че най-големите предприятия за преработка на месо в продължение на години са изнасяли за останалата част на света месо и птици, неотговарящи на стандартите.  Твърди се, че разваленото месо е било третирано чрез химикали и смесвано с картон, и в някои случаи, месото съдържа и следи от салмонела.   Твърди се, че всички тези незаконни практики са останали незабелязани от бразилските агенции за контрол, в резултат на корупция.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис съобщи на Европейския парламент на 3 април 2017 г., че в ЕС се прилагат най-високите стандарти за безопасност на храните по света и че отново националните агенции за контрол на държавите членки са открили многобройни случаи на развалени или неотговарящи на стандартите месни продукти, достигнали единния пазар.

Като се има предвид, че комисар Андрюкайтис не беше в състояние да предостави всеобхватен отговор на поставените от комисията по земеделие и развитие на селските райони въпроси, остават съмненията относно безопасността на хранителните продукти, внасяни на европейския пазар.

Език, на който е внесен въпросът: SK
Правна информация - Политика за поверителност