Interpelācijas
PDF 193kWORD 18k
2017. gada 12. aprīlis
G-000004/2017

Plaša iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000004/2017

Komisijai

Reglamenta 130.b pants

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Temats:  Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu

Pēdējo nedēļu laikā parādās ziņojumi par to, ka Brazīlijas gaļas pārstrādes uzņēmumi piekopj nelikumīgu tirdzniecības praksi. Izrādās, ka lielākās gaļas pārstrādes rūpnīcas ir gadiem ilgi eksportējušas uz pārējo pasauli tādu gaļu un mājputnu gaļu, kas neatbilst standartiem. Tiek teikts, ka bojātā gaļa tikusi apstrādāta ar ķīmiskām vielām, nefasētā veidā iepildīta, izmantojot kartonu, un dažos gadījumos tajā bijušas pat salmonellas pazīmes. Tiek teikts, ka visa šī nelikumīgā prakse ir notikusi, kontroles aģentūrām Brazīlijā to nepamanot korupcijas dēļ.

Par veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumiem atbildīgais Eiropas komisārs Vytenis Andriukaitis 2017. gada 3. aprīlī paziņoja Eiropas Parlamentam, ka Eiropas Savienībai ir augstākie pārtikas nekaitīguma standarti pasaulē, un tomēr dalībvalstu nacionālās kontroles aģentūras ir atklājušas daudzus gadījumus, kad līdz vienotajam tirgum nonākuši sabojājušies vai standartam neatbilstoši gaļas produkti.

Tā kā komisārs V. Andriukaitis nespēja sniegt izsmeļošas atbildes uz jautājumiem, ko uzdevusi AGRI komiteja, saglabājas šaubas par Eiropas tirgū importēto pārtikas produktu nekaitīgumu.

Jautājuma oriģinālvaloda: SK
Juridisks paziņojums - Privātuma politika