Interpelacje
PDF 195kWORD 18k
12 kwietnia 2017
G-000004/2017

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty G-000004/2017

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec


  Przedmiot:  Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii

W ostatnich tygodniach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych w brazylijskich zakładach przetwórstwa mięsa. Okazuje się, że największe kombinaty mięsne przez lata eksportowały na cały świat wołowinę i mięso drobiowe niespełniające norm jakości. Zepsute mięso miało być poddawane działaniu chemikaliów, objętość mięsa miano zwiększać przez dodawanie do niego tektury, a w niektórych próbkach wykryto ślady salmonelli. Z powodu korupcji wszystkie te niedozwolone praktyki nie były odnotowywane przez brazylijskie organy kontrolne.

Zgodnie z oświadczeniem komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, wygłoszonym na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 3 kwietnia 2017 r., unijne normy bezpieczeństwa żywności są najwyższe na świecie. Tymczasem krajowe organy kontrolne państw członkowskich niejednokrotnie zgłaszały, że na jednolity rynek europejski dostały się zepsute lub niespełniające norm jakości wyroby mięsne.

Komisarz Andriukaitis nie odpowiedział wyczerpująco na pytania komisji AGRI, dlatego utrzymują się wątpliwości co do bezpieczeństwa produktów spożywczych dostarczanych na rynek europejski.

Oryginalny język pytania: SK
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności