Запитвания
PDF 199kWORD 19k
21 юли 2017 г.
G-000009/2017

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000009/2017

до Комисията

Член 130 б от Правилника за дейността

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Относно:  Пожари в Европейския съюз през лятото на тази година

В началото на лятото на 2017 г. ЕС претърпя вълна от опустошителни пожари, особено в Италия, Португалия, Хърватия, Франция, Испания и Гърция, което доведе до смъртни случаи и значителни материални щети.

Държавите членки, в частност бенефициерите по Кохезионния фонд, често изпитват трудности да се борят сами с пожари от такъв мащаб, поради което се нуждаят от солидарността и помощта на Общността.

Освен това, както се подчертава в доклад на Европейската сметна палата от 24 февруари 2015 г.[1], финансирането от ЕС за предотвратяване на горски пожари и възстановяване на горите, засегнати от природни бедствия и пожари, не се управлява достатъчно добре.

Няма специално европейско законодателство относно справянето с пожари и суша.

С оглед на това възнамерява ли Комисията:

  да мобилизира средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) и да ги прилага гъвкаво, за да се справи със сериозните щети, причинени от пожари?

  да въведе европейски механизми за намеса чрез създаване на подходящи правни и бюджетни инструменти, по-специално чрез създаване на орган на Общността за защита на горите?

  да представи конкретни предложения за директиви относно справянето с пожари и суша в ЕС, като например селскостопански помощи за създаването и поддръжката на противопожарни просеки, с цел да се постигне по-добро координиране на политиките на държавите членки в тази област и да се използват по най-добрия начин наличните инструменти на Общността?

[1]   Специален доклад № 24/2014, озаглавен „Добре ли се управлява помощта от ЕС за предотвратяване и възстановяване на щети от пожари и природни бедствия в горите?“

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност