Forespørgsler
PDF 195kWORD 19k
21. juli 2017
G-000009/2017

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000009/2017

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 130b

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Om:  Brande i EU denne sommer

I begyndelsen af sommeren 2017 oplevede EU et væld af ødelæggende brande, navnlig i Italien, Portugal, Kroatien, Frankrig, Spanien og Grækenland, som har ført til dødsfald og store materielle skader.

Medlemsstaterne, navnlig modtagere af støtte fra Samhørighedsfonden, har ofte svært ved at bekæmpe brande i et sådant omfang og behøver derfor Fællesskabets solidaritet og bistand.

Som det desuden blev fremhævet i en beretning fra Revisionsretten af 24. februar 2015[1], forvaltes EU's finansiering af aktioner til forebyggelse af skovbrande og genopretning af skove, der er blevet skadet ved naturkatastrofer og brande, ikke godt nok.

Der er ingen specifik EU-lovgivning til bekæmpelse af brande og tørke.

Agter Kommissionen derfor at:

  mobilisere Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) og anvende den fleksibelt for at afhjælpe de alvorlige skader forårsaget af brande?

  iværksætte europæiske interventionsmekanismer ved at oprette de relevante retlige og budgetmæssige instrumenter, navnlig via et fælleskabsorgan til beskyttelse af skove?

  fremsætte specifikke forslag til direktiver til bekæmpelse af brande og tørke i EU, som f.eks. landbrugsstøtte til etablering og vedligeholdelse af brandbælter med henblik på at opnå en bedre koordinering af medlemsstaternes politikker på dette område og at gøre bedst mulig brug af de disponible finansielle instrumenter?

[1]   Særberetning nr. 24/2014 med titlen "Bliver EU's støtte til forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af brande og naturkatastrofer forvaltet tilfredsstillende?"

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik