Επερωτήσεις
PDF 198kWORD 19k
21 Ιουλίου 2017
G-000009/2017

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000009/2017

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130β του Κανονισμού

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Θέμα:  Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2017, η ΕΕ επλήγη από μια σειρά καταστροφικών πυρκαγιών, συγκεκριμένα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, οι οποίες προκάλεσαν θανάτους και μεγάλες υλικές ζημιές.

Τα κράτη μέλη, ιδίως δε όσα εντάσσονται στο Ταμείο Συνοχής, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στο να καταπολεμήσουν μόνα τους πυρκαγιές τέτοιας κλίμακας, και, ως εκ τούτου, ζητούν κοινοτική αλληλεγγύη και βοήθεια..

Επιπλέον, όπως τονίζεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 24ης Φεβρουαρίου 2015[1], δεν είναι επαρκώς ορθή η διαχείριση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση των δασών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές.

Δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της ξηρασίας.

Κατά συνέπεια, προτίθεται η Επιτροπή:

  να κινητοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) και να το εφαρμόσει με ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές καταστροφές που προκαλούν οι πυρκαγιές;

  να δρομολογήσει ευρωπαϊκούς μηχανισμούς παρέμβασης, δημιουργώντας τα κατάλληλα νομικά και δημοσιονομικά μέσα, ειδικότερα μέσω ενός κοινοτικού οργανισμού για την προστασία των δασών;

  να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις οδηγιών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και της ξηρασίας στην ΕΕ, όπως γεωργικές ενισχύσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να επιτύχει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για το θέμα αυτό και να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα;

[1]   Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014 με τίτλο «Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές;»

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου