Arupärimised
PDF 191kWORD 19k
21. juuli 2017
G-000009/2017

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000009/2017

komisjonile

Kodukorra artikkel 130b

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Teema:  Tulekahjud Euroopa Liidus tänavu suvel

2017. aasta suve alguses leidis ELis aset terve hulk laastavaid tulekahjusid, eelkõige Itaalias, Portugalis, Horvaatias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Kreekas, mis põhjustasid hukkumisi ja ulatuslikku materiaalset kahju.

Liikmesriikidele, eelkõige Ühtekuuluvusfondist abi saavatele liikmesriikidele valmistab sageli raskusi sellise ulatusega tulekahjudega üksi võidelda ning seetõttu vajavad nad ühenduselt solidaarsust ja abi.

Lisaks sellele on Euroopa Kontrollikoja 24. veebruari 2015. aasta aruandes[1] rõhutatud, et tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele tekitatava kahju ärahoidmiseks ja metsade taastamiseks antavat ELi toetust ei hallata piisavalt hästi.

Ei ole olemas spetsiifilisi Euroopa õigusakte, mis käsitleksid võitlust tulekahjude ja põuaga.

Tulenevalt eelöeldust – kas Euroopa Komisjonil on kavas:

  võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendid ja neid paindlikult kohaldada tulekahjude põhjustatud tõsiste kahjudega tegelemiseks?

  käivitada Euroopa sekkumismehhanismid, luues selleks asjakohased õiguslikud ja eelarvelised vahendid, eelkõige metsade kaitsega tegeleva ühenduse asutuse abil?

  esitada konkreetsed ettepanekud võtta vastu direktiivid, et võidelda tulekahjude ja põuaga ELis, näiteks tuletõkestusvööndite rajamiseks ning hooldamiseks mõeldud põllumajandustoetuste abil, selleks et saavutada liikmesriikide poliitika parem koordineerimine selles küsimuses ning kasutada parimal võimalikul moel ära olemasolevaid ühenduse vahendeid?

[1]   Eriaruanne nr 24/2014 „Kas ELi toetust tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele tekitatava kahju ärahoidmiseks ja metsade taastamiseks on hästi hallatud?“

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika