Zastupnička pitanja
PDF 192kWORD 17k
21. srpnja 2017.
G-000009/2017

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom G-000009/2017

upućeno Komisiji

članak 130.b

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Predmet:  Požari u Europskoj uniji ovoga ljeta

Početkom ljeta 2017. Europska unija pretrpjela je niz razornih požara, osobito u Italiji, Portugalu, Hrvatskoj, Francuskoj, Španjolskoj i Grčkoj, koji su doveli do pogibija i goleme materijalne štete.

Državama članicama, posebno korisnicama Kohezijskog fonda, često je teško da se same nose s požarima takve veličine te im je stoga potrebna solidarnost i pomoć Zajednice.

Štoviše, kako je istaknuto u izvješću Europskog revizorskog suda od 24. veljače 2015.[1], financiranjem EU-a za sprječavanje šumskih požara i obnovu šuma koje su oštećene tijekom elementarnih nepogoda ne upravlja se na zadovoljavajući način.

Ne postoji posebno europsko zakonodavstvo koje se bavi požarima i sušama.

Namjerava li stoga Komisija:

  mobilizirati Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) i primijeniti ga na fleksibilan način kako bi se riješio problem ozbiljne štete koju su uzrokovali požari

  pokrenuti europske intervencijske mehanizme stvaranjem odgovarajućih pravnih i proračunskih instrumenata, osobito tijelom Zajednice za zaštitu šuma

  dostaviti konkretne prijedloge za direktive za borbu protiv požara i suša u EU-u, kao što je poljoprivredna pomoć za stvaranje i održavanje protupožarnih prosjeka, kako bi se ostvarila bolja koordinacija politika država članica o tom pitanju i na najbolji način iskoristili dostupni instrumenti Zajednice?

[1]   Tematsko izvješće br. 24/2014 naslovljeno „Upravlja li se dobro potporom EU a za sprječavanje štete i obnavljanje šuma nakon štete od požara i elementarnih nepogoda?”

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti