Interpelācijas
PDF 194kWORD 17k
2017. gada 21. jūlijs
G-000009/2017

Plaša iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000009/2017

Komisijai

Reglamenta 130.b pants

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Temats:  Eiropas Savienībā šovasar notikušie ugunsgrēki

2017. gada vasaras sākumā ES piedzīvoja virkni postošu ugunsgrēku, it īpaši Itālijā, Portugālē, Horvātijā, Francijā, Spānijā un Grieķijā, kuri izraisīja cilvēku bojāeju un lielus materiālos zaudējumus.

Dalībvalstīm, jo īpaši Kohēzijas fonda līdzekļu saņēmējām, vienām pašām bieži vien ir grūti cīnīties ar tāda mēroga ugunsgrēkiem, tāpēc tām nepieciešama Kopienas solidaritāte un palīdzība.

Turklāt, kā uzsvērts Eiropas Revīzijas palātas 2015. gada 24. februāra ziņojumā[1], ES finansējums mežu ugunsgrēku novēršanai un dabas katastrofu un ugunsgrēku izpostīto mežu atjaunošanai nav pietiekami labi pārvaldīts.

Ugunsgrēka un sausuma problēmu risināšanai nav īpašu Eiropas tiesību aktu.

Vai Komisija šajā sakarībā ir iecerējusi:

  izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF) un to elastīgi piemērot, lai novērstu ugunsgrēku nodarītos smagos zaudējumus;

  ieviest Eiropas intervences mehānismus, radot atbilstošus juridiskos un budžeta instrumentus, konkrētāk — izveidojot Kopienas mežu aizsardzības struktūru;

  iesniegt konkrētus priekšlikumus direktīvām nolūkā apkarot ugunsgrēkus un sausumu ES, piemēram, ierosinot piešķirt atbalstu lauksaimniecības jomā ugunsdrošības joslu veidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu dalībvalstu politisko nostādņu labāku koordināciju un maksimāli izmantotu pieejamos Kopienas instrumentus?

[1]   Īpašais ziņojums Nr. 24/2014 “Vai ES atbalsts ugunsgrēku un dabas katastrofu postījumu novēršanai mežos un mežu atjaunošanai tiek labi pārvaldīts”.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika