Interpelácie
PDF 199kWORD 17k
21. júla 2017
G-000009/2017

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000009/2017

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Nicola Caputo, Fernando Ruas, Ivan Jakovčić, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Gomes, Renata Briano, Simona Bonafè, Ricardo Serrão Santos, Gilles Pargneaux, Pina Picierno, Ivica Tolić, Aldo Patriciello, Biljana Borzan, Claudia Țapardel, Dubravka Šuica, Brando Benifei, Doru-Claudian Frunzulică, Alberto Cirio, Liliana Rodrigues, Barbara Spinelli, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Damiano Zoffoli, Daniele Viotti, Isabella De Monte, Martin Häusling, Monica Macovei, Takis Hadjigeorgiou, Željana Zovko, Merja Kyllönen, Igor Šoltes, Luigi Morgano, Silvia Costa, Elena Gentile, Alessandra Mussolini, Momchil Nekov, Salvatore Domenico Pogliese, Peter Kouroumbashev, Stefano Maullu, Marijana Petir, Franz Obermayr, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Stelios Kouloglou, Viorica Dăncilă, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Piernicola Pedicini, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kappel, Enrique Guerrero Salom


  Vec:  Požiare v lete tohto roku v Európskej únii

Začiatkom leta 2017 postihla EÚ séria ničivých požiarov, najmä v Taliansku, Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku, Španielsku a Grécku, ktoré spôsobili smrť a rozsiahle materiálne škody.

Pre členské štáty, najmä príjemcov z Kohézneho fondu, je často ťažké bojovať proti tak rozsiahlym požiarom osamote, a preto potrebujú solidaritu a pomoc Spoločenstva.

Okrem toho, ako sa zdôrazňuje v správe Európskeho dvora audítorov z 24. februára 2015[1], financovanie EÚ určené na predchádzanie lesným požiarom a obnovu po prírodných katastrofách a požiaroch nie je dostatočne dobre riadené.

Neexistujú žiadne osobitné právne predpisy EÚ na boj proti požiarom a suchu.

Plánuje preto Komisia:

  mobilizovať Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) a pružne ho uplatňovať s cieľom čeliť vážnym škodám spôsobeným požiarmi?

  zaviesť európske intervenčné mechanizmy vytvorením primeraných právnych a rozpočtových nástrojov, najmä prostredníctvom orgánu Spoločenstva na ochranu lesov?

  predložiť konkrétne návrhy smerníc na boj s požiarmi a suchom v EÚ, napríklad prostredníctvom poľnohospodárskej pomoci na vytvorenie a údržbu protipožiarnych pásov a priesekov, s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu politík členských štátov v tejto oblasti a čo najlepšie využívanie dostupných nástrojov Spoločenstva?

[1]   Osobitná správa č. 24/2014 s názvom Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených požiarmi a prírodnými katastrofami dobre riadená?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia