Запитвания
PDF 206kWORD 18k
6 февруари 2018 г.
G-000001/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000001/2018


до Комисията

Член 130б от Правилника за дейността

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Относно:              Участието на Израел в проектите, финансирани от "Хоризонт 2020"

Изследователският проект „Law Train“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за научни изследвания и иновацииХоризонт 2020“, в който участва Израел, има за цел дахармонизира и споделя техники на разпит между участващите държави за посрещане на новите предизвикателства на транснационалната престъпност“.

Този проект има бюджет в размер на 5 095 687,50 EUR, от които половината ще бъде превеждана на съответните израелски институции и дейността му се координира, наред с другото, от израелското министерство на сигурността (ИМС).

1.              Комисията направила ли е оценка на тежките и нееднократни нарушения от страна на ИМС на разпоредбите на Финансовия регламент на Европейския съюз (член 106), на Международната конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (членове 1 и 4), на Римския статут на Международния наказателен съд (членове 7 и 8), на Хартата на основните права на ЕС (член  4) и на четвъртата Женевска конвенция (членове 4, 76 и 147), преди да приеме участието му в този проект?

2.              С оглед на повтарящите се нарушения на международното право, които допуска израелското правителство, посредством условията в местата за задържане и лишаване от свобода на палестински затворници, окупацията на палестинските територии, разрушаването на палестинска хуманитарна инфраструктура, финансирана от Европейския съюз, и неспазването на резолюциите на ООН, не е ли време да се обмисли прекратяване на всякакво участие на израелските органи в проектите, финансирани отХоризонт 2020“?

Език, на който е внесен въпросът: FR
Последно осъвременяване: 19 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност