Interpelācijas
PDF 192kWORD 17k
2018. gada 6. februāris
G-000001/2018

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000001/2018

Komisijai

Reglamenta 130.b pants

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing


  Temats:  Izraēlas dalība no pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" finansētajos projektos

Eiropas Savienības saistībā ar Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” finansētais pētniecības projekts Law Train, kurā piedalās Izraēla, ir vērsts uz to, lai “veiktu iztaujāšanas paņēmienu saskaņošanu un apmaiņu starp attiecīgajām valstīm nolūkā risināt jaunās ar pārrobežu noziedzību saistītās problēmas”.

Minētā projekta budžets ir EUR 5 095 687,50, no kura puse tiks novirzīta attiecīgajām Izraēlas iestādēm, un tā koordinēšanā piedalās arī Izraēlas Drošības ministrija (IDM).

1.  Vai Komisija, pirms piekrita IDM dalībai minētajā projektā, izvērtēja to, ka tā ir nopietni un atkārtoti pārkāpusi Eiropas Savienības Finanšu regulas noteikumus (106. pantu), Starptautiskās konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgiem, necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem noteikumus (1. un 4. pantu), Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu noteikumus (7. un 8. pantu), ES Pamattiesību hartas noteikumus (4. pantu) un Ceturtās Ženēvas konvencijas noteikumus (4., 76. un 147. pantu)?

2.  Ņemot vērā to, ka Izraēlas valdība ir atkārtoti pārkāpusi starptautiskos tiesību aktus, par ko liecina palestīniešu ieslodzīto aizturēšanas un ieslodzījuma apstākļi, Eiropas Savienības finansētās Palestīnas humanitārās infrastruktūras iznīcināšana un ANO rezolūciju neievērošana, vai nav pienācis laiks paredzēt aizliegt Izraēlas struktūrām jebkādā veidā piedalīties no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansētajos projektos?

Jautājuma oriģinālvaloda: FR
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika