Interpellationer
PDF 7kWORD 17k
6 februari 2018
G-000001/2018

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000001/2018

till kommissionen

Artikel 130b i arbetsordningen

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing


  Angående:              Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020

Forskningsprojektet Law Train, som finansieras av EU inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, i vilket Israel deltar, syftar till att harmonisera och gemensamt utnyttja förhörsmetoder mellan de berörda länderna för att hantera nya utmaningar inom gränsöverskridande brottslighet.

Projektet har en budget på 5 095 687,50 EUR, varav hälften kommer att överföras till berörda israeliska institutioner, och projektet samordnas bland annat av det israeliska ministeriet för säkerhetsfrågor (MIS).

              Har kommissionen granskat ministeriets allvarliga upprepade överträdelser av EU:s budgetförordning (artikel 106), den internationella konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artiklarna 1 och 4), Internationella brottmålsdomstolens Romstadga (artiklarna 7 och 8), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 4) och den fjärde Genèvekonventionen (artiklarna 4, 76 och 147), innan den har godkänt dess deltagande i projektet?

2.              I ljuset av den israeliska regeringens upprepade kränkningar av folkrätten, vilket illustreras av de förhållanden under vilka palestinska fångar häktas och fängslas, ockupationen av palestinska territorier, förstörelsen av palestinsk humanitär infrastruktur som finansierats av Europeiska unionen och den bristande efterlevnaden av Förenta nationernas resolutioner, är det inte nu dags att överväga att israeliska organ utestängs från projekt som finansieras genom Horisont 2020?

 

Frågans originalspråk: FR
Senaste uppdatering: 19 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy