Запитвания
PDF 185kWORD 17k
28 февруари 2018 г.
G-000002/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000002/2018

до Комисията

Член 130б от Правилника за дейността

Ivan Jakovčić

от името на групата ALDE


  Относно:              положението в европейския корабостроителен сектор

Секторите на морското оборудване и корабостроенето от десетилетия са сред най-важните и стратегически промишлени сектори на Европа, в които работят около 450 000 души в държавите – членки на ЕС. Те са важни както от икономическа, така и от социална гледна точка, като осигуряват качествена заетост за големи дружества и МСП и допринасят за регионалната промишлена инфраструктура. В Европа има около 150 големи корабостроителници, много от които осъществяват дейност на световния пазар с пазарен дял от около 6% по отношение на тонажа.

Държавите в Европа, които развиват корабостроене, са твърде слаби, за да се справят с конкурентния натиск от Азия, по-специално от Китай и Южна Корея, където държавите имат целеви национални стратегии в областта на корабостроенето.

Като продължение на инициативата „LeaderSHIP 2020“, има ли Комисията конкретен план за създаване на цялостна индустриална стратегия за европейския морски и корабостроителен сектор с цел да се подкрепи конкурентоспособността, икономическата устойчивост и растежът на този важен сектор в дългосрочен план?

Предприема ли Комисията конкретни мерки за запазване и поддържане на високотехнологичните и притежаващи висока стойност конкурентни предимства на европейското корабостроене?

Има ли Комисията ясна политика и предприети мерки, насочени към заплахите от нелоялна международна конкуренция и липсата на световни търговски правила?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 19 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност