Interpelace
PDF 196kWORD 17k
21. března 2018
G-000003/2018

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000003/2018

Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)

článek 130 b jednacího řádu

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Předmět:  VP/HR - Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací

 Odpověď na plenárním zasedání 

V poslední době bylo odhaleno několik případů sexuálního zneužívání a nevhodného chování pracovníků mezinárodních charitativních organizací. K těmto případům patří sexuální vykořisťování syrských uprchlíků osobami poskytujícími pomoc jménem OSN a známých mezinárodních organizací.

Několik zemí, například Nizozemsko a Spojené království, oznámilo, že zahájily vyšetřování financování, které poskytují těmto a dalším mezinárodním organizacím, a že hodlají přijmout opatření, která by do budoucna podobným situacím zabránila. EU poskytuje ze svých vnějších finančních nástrojů a Evropského rozvojového fondu miliardy eur na pomoc třetím zemím, mimo jiné také prostřednictvím mezinárodních organizací.

1.  Nařídí místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie důkladné vyšetřování, které by zjistilo, zda finanční prostředky EU přímo či nepřímo financovaly organizace, u nichž bylo odhaleno sexuální zneužívání?

2.  Jak hodlá místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie reagovat na případy zneužívání, které byly v poslední době odhaleny? Je možné za účelem potírání nevhodného sexuálního chování a jeho prevence v mezinárodních charitativních organizacích připravit v rámci vnějších finančních nástrojů EU pokyny, které by financování důsledně podmiňovaly dodržováním zásad, výkonem dohledu, respektováním pokynů, veřejnou odpovědností a pravidelným podáváním zpráv o této otázce ze strany příjemců?

3.  Bude místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie uvažovat o spolupráci s členskými státy, např. Nizozemskem, při zřizování kontaktních míst ve třetích zemích, včetně krizových oblastí, pro oběti zneužívání?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí