Interpelacje
PDF 196kWORD 17k
21 marca 2018
G-000003/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000003/2018

do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)

art. 130b Regulaminu PE

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Przedmiot:  VP/HR - Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W ostatnim czasie ujawniono szereg przypadków wykorzystywania seksualnego i zachowań o znamionach seksualnych w międzynarodowych organizacjach pomocowych. Obejmują one m.in. wykorzystywanie seksualne uchodźców syryjskich przez osoby niosące pomoc w imieniu ONZ i znanych organizacji międzynarodowych.

Kilka krajów, w tym Niderlandy i Zjednoczone Królestwo, zapowiedziało, że zbadają finansowanie przekazywane wyżej wspomnianym i innym organizacjom międzynarodowym oraz zamierzają podjąć środki mające na celu przeciwdziałanie podobnym sytuacjom w przyszłości. UE przeznacza miliardy euro na pomoc dla państw trzecich w ramach swoich instrumentów finansowania działań zewnętrznych i Europejskiego Funduszu Rozwoju, m.in. za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

1.  Czy wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel zamierza zarządzić szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia, czy ze środków UE finansowano, bezpośrednio lub pośrednio, organizacje dopuszczające się wykorzystywania seksualnego?

2.  Jaka jest reakcja wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel na ujawnione ostatnio przypadki wykorzystywania seksualnego? W celu zwalczania zachowań o znamionach seksualnych i zapobiegania im w międzynarodowych organizacjach pomocowych, czy w ramach unijnych instrumentów finansowania działań zewnętrznych istnieje możliwość opracowania wytycznych, które uzależniałyby otrzymanie finansowania od ścisłego przestrzegania zasad, stosowania nadzoru, wytycznych, rozliczalności i regularnej sprawozdawczości ze strony beneficjentów?

3.  Czy wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel rozważa nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi, np. Niderlandami, w celu stworzenia punktów kontaktowych w państwach trzecich, w tym w strefach kryzysowych, dla ofiar wykorzystywania seksualnego?

Oryginalny język pytania: EN 
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności