Запитвания
PDF 208kWORD 18k
30 май 2018 г.
G-000005/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000005/2018

до Комисията

Член 130б от Правилника за дейността

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Относно:  Нарушение на основните човешки права на жените в Пакистан

На 10 април 2018 г. 25-годишна християнка, Asma Yacoob, беше залята с киселина и след това запалена от мюсюлмански мъж, Rizwan Gujjar, 30 г., след като отказала да приеме исляма и да сключи брак с него. Жената почина в болница вследствие на тежките си рани.

Случаят на Yacoob е само един пример за това какво е отнасянето към християнските момичета в Пакистан. Въз основа на оценката на ЕС за Пакистан по линия на ОСП +, като част от Общата система за преференции (ОСП)[1], броят на отвличанията, изнасилванията и принудителната смяна на вярата, на които са подложени главно млади жени и ненавършили пълнолетие момичета, възлиза на около 1 000 годишно. Тежкото насилие срещу жени с християнско вероизповедание варират от убийства до сексуално насилие, домашно насилие, нападения с киселина, отвличания и тормоз. Събранието на провинция Синдх, където са регистрирани повечето от тези случаи, предприе важна стъпка за справяне с този проблем чрез приемането на Закона за защита на малцинствата. Въпреки това, поради протести от страна на консервативни религиозни групи, въпросният закон все още не е влязъл в сила.

По какъв начин Комисията гарантира премахването на всички форми на насилие и насърчава основните права на човека, особено правата на жените християнки и жените, принадлежащи към други малцинства?

Ще разгледа ли Комисията тези факти и ще преразгледа ли положението на Пакистан в ОСП +?

[1]   http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 23 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност