Interpelācijas
PDF 195kWORD 17k
2018. gada 30. maijs
G-000005/2018

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000005/2018

Komisijai

Reglamenta 130.b pants

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Temats:              Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā

2018. gada 10. aprīlī 25 gadus vecu kristiešu sievieti Asma Yacoob aplēja ar skābi un pēc tam aizdedzināja 30 gadus vecais musulmaņu vīrietis Rizwan Gujjar, kad viņa bija atteikusies pāriet islāma ticībā un iziet pie viņa par sievu. No smagajām brūcēm viņa slimnīcā nomira.

A. Yacoob lieta ir tikai viens piemērs, kā Pakistānā izturas pret kristiešu meitenēm. Balstoties uz ES VPS+ novērtējumu par Pakistānu[1], tiek lēsts, ka nolaupīšanu, izvarošanu un piespiedu ticības maiņas, kas galvenokārt attiecas uz nepieaugušām sievietēm un meitenēm, skaits ir apmēram 1000 gadā. Smaga vardarbība pret sievietēm kristietēm svārstās no slepkavības līdz seksuālai vardarbībai, vardarbībai ģimenē, skābes uzbrukumiem, nolaupīšanām un uzmākšanās gadījumiem. Sindas provinces, kur notiek lielākā daļa no šiem gadījumiem, asambleja spēra svarīgu soli šīs problēmas risināšanā, pieņemot minoritāšu aizsardzības likumu. Tomēr, ņemot vērā konservatīvo reliģisko grupu protestus, likums vēl nav ieviests.

Kā Komisija pārliecinās, lai tiktu likvidēta visa veida vardarbību un veicinātas sieviešu cilvēktiesības, jo īpaši — kristīgo sieviešu un pie citām citām minoritātēm piederošu sieviešu cilvēktiesības?

Vai Komisija apsvērs šos faktus un atkārtoti izvērtēs Pakistānas nostāju saistībā ar VPS+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika