Interpelacje
PDF 195kWORD 17k
30 maja 2018
G-000005/2018

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000005/2018

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Przedmiot:              łamanie podstawowych praw człowieka kobiet w Pakistanie

W dniu 10 kwietnia 2018 r. 30-letni muzułmanin Rizwan Gujjar oblał kwasem, a następnie podpalił 25-letnią chrześcijankę Asmę Yacoob, po tym jak odmówiła przejścia na islam i poślubienia mężczyzny. W wyniku odniesionych ciężkich obrażeń kobieta zmarła w szpitalu.

Przypadek Yacoob jest tylko jednym z wielu przykładów traktowania chrześcijańskich dziewcząt w Pakistanie. Z unijnej oceny Pakistanu[1] w ramach GSP Plus wynika, że liczba uprowadzeń, gwałtów i przymusowych nawróceń głównie niepełnoletnich dziewcząt i kobiet jest szacowana na około 1000 przypadków rocznie. Brutalna przemoc wobec chrześcijanek obejmuje morderstwa, przemoc seksualną, przemoc domową, napaści z użyciem kwasu, porwania i nękanie. Zgromadzenie prowincji Sindh, gdzie dochodzi do większości tych przypadków, przyjęło Akt o ochronie mniejszości, który stanowi ważny krok na drodze ku zaradzeniu problemowi. Jednak z powodu protestów konserwatywnych grup religijnych akt nie został jeszcze wprowadzony w życie.

Jak Komisja zapewnia przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy oraz propagowanie podstawowych praw człowieka kobiet, szczególnie chrześcijanek i kobiet należących do innych mniejszości?

Czy Komisja uwzględni powyższe fakty i rozważy ponownie pozycję Pakistanu w ramach GSP Plus?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności