Запитване - G-000001/2019Запитване
G-000001/2019

Нарушения на правата на децата, чиито родители работят в Австрия

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000001/2019
до Комисията
Член 130b от Правилника за дейността
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Миналата година австрийският парламент прие нормативен акт, съгласно който детските надбавки за чуждестранни работници, чиито деца не пребивават заедно с тях в Австрия, трябва да бъдат адаптирани в съответствие с разпоредбите на тяхната държава на произход. Тази мярка би довела до значително намаляване от 1 януари 2019 г. нататък на надбавките, изплащани за децата, пребиваващи в Източна Европа. Европейските работници трябва да имат равни права и Комисията не бива да продължава да толерира дискриминационни действия, които засягат идеята за единство и солидарност на европейско равнище и които биха могли да засилят убеждението в рамките на Съюза, че съществуват граждани от първа и втора категория.

Какво е становището на Комисията относно съвместимостта с правото на ЕС на новото австрийско законодателство относно индексирането на обезщетенията за отглеждане на деца?

Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията в отговор на нарушаването на правата на тези работници и на техните деца в качеството им на граждани на ЕС?

Ако Комисията планира да предприеме мерки, тя би ли обяснила как ще успее да действа своевременно, като се вземе предвид фактът, че много семейства вече изпитват финансови затруднения в резултат на австрийските мерки?

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност