Paklausimas - G-000001/2019Paklausimas
G-000001/2019

Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama G-000001/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Praėjusiais metais Austrijos parlamentas priėmė norminį aktą, pagal kurį užsienio darbuotojams, kurių vaikai negyvena su jais Austrijoje, skiriamos vaiko priežiūros išmokos turi būti pakoreguotos pagal jų kilmės šalies nuostatas. Dėl šios priemonės nuo 2019 m. sausio 1 d. iš esmės sumažinamos išmokos, mokamos už vaikus, gyvenančius Rytų Europoje. Europos darbuotojams turi būti užtikrintos vienodos teisės. Komisija privalo daugiau netoleruoti diskriminacinių veiksmų, kurie daro poveikį vienybės ir solidarumo Europos lygmeniu idėjai ir kurie galėtų Sąjungoje sustiprinti nuomonę, kad yra pirmarūšių ir antrarūšių piliečių.

Kokia yra Komisijos nuomonė dėl naujojo Austrijos teisės akto dėl vaiko priežiūros išmokų indeksavimo suderinamumo su ES teise?

Kokių priemonių ketina imtis Komisija reaguodama į šių darbuotojų ir jų vaikų ES teisių pažeidimą?

Jei Komisija ketina imtis veiksmų, kaip ji jų imsis laiku, atsižvelgiant į tai, kad dėl Austrijos priemonių daug šeimų jau patiria finansinių sunkumų?

 

Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika