Interpelācija - G-000001/2019Interpelācija
G-000001/2019

To bērnu tiesību pārkāpumi, kuru vecāki strādā Austrijā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000001/2019
Komisijai
Reglamenta 130b. pants
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Pagājušajā gadā Austrijas Parlaments pieņēma normatīvu aktu, saskaņā ar kuru bērnu aprūpes pabalsti ārvalstu darba ņēmējiem, kuru bērni nedzīvo kopā ar viņiem Austrijā, ir jākoriģē atbilstoši viņu izcelsmes valsts noteikumiem. Šā normatīvā akta pieņemšanas rezultātā no 2019. gada 1. janvāra ievērojami samazināsies pabalsti, ko maksā par bērniem, kuri dzīvo Austrumeiropā. Eiropas darba ņēmējiem ir jābūt vienādām tiesībām. Komisija vairs nedrīkst pieļaut diskriminējošas darbības, kas negatīvi ietekmē ideju par vienotību un solidaritāti Eiropas līmenī un kas varētu nostiprināt pieņēmumu, ka Savienībā ir pirmās un otrās šķiras pilsoņi.

Kāds ir Komisijas viedoklis par to, vai jaunās Austrijas tiesību normas par bērnu aprūpes pabalstu indeksāciju ir saderīgi ar ES tiesību aktiem?

Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, reaģējot uz šo darba ņēmēju un viņu bērnu ES tiesību pārkāpumu?

Ja Komisija pasākumus veikt plāno, kā tā nodrošinās savlaicīgu rīcību, ņemot vērā to, ka Austrijas normu dēļ daudzas ģimenes patlaban jau saskaras ar finansiālām grūtībām?

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika