Interpellatie - G-000001/2019Interpellatie
G-000001/2019

Schendingen van de rechten van kinderen van wie de ouders in Oostenrijk werken

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000001/2019
aan de Commissie
Artikel 130b van het Reglement
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Vorig jaar nam het Oostenrijkse parlement een wet aan op grond waarvan de kinderbijslag voor buitenlandse werknemers van wie de kinderen niet in Oostenrijk wonen, moet worden aangepast aan de voorzieningen in hun land van herkomst. Deze maatregel zou met ingang van 1 januari 2019 leiden tot een aanzienlijke verlaging van de kinderbijslag voor kinderen die in Oost-Europa verblijven. Europese werknemers moeten gelijke rechten hebben; de Commissie mag niet langer discriminerende maatregelen tolereren die de idee van eenheid en solidariteit op Europees niveau aantasten en het geloof binnen de Unie in het bestaan van eersterangs- en tweederangsburgers kunnen aanwakkeren.

Wat vindt de Commissie van de verenigbaarheid van de nieuwe Oostenrijkse wet inzake de indexering van de kinderbijslag met de EU-wetgeving?

Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen als reactie op de schending van de EU-rechten van deze werknemers en hun kinderen?

Als de Commissie van zins is stappen te ondernemen, hoe zal zij dat dan op korte termijn doen, aangezien veel gezinnen nu al in financiële moeilijkheden verkeren als gevolg van de Oostenrijkse maatregelen?

 

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid