Interpelacje
PDF 50kWORD 19k
31 stycznia 2019
G-000001/2019

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagających odpowiedzi na piśmie i debaty G-000001/2019

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle


  Przedmiot: Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W zeszłym roku parlament austriacki przyjął akt normatywny stanowiący, że dodatki na opiekę nad dziećmi dla pracowników cudzoziemców, których dzieci nie mieszkają razem z nimi w Austrii, wymagają dostosowania zgodnie z przepisami kraju pochodzenia tych pracowników. Środek ten prowadziłby do znacznego obniżenia – od 1 stycznia 2019 r. – dodatków wypłacanych na dzieci zamieszkałe w Europie Wschodniej. Pracownicy europejscy muszą mieć takie same prawa; Komisja nie może dalej tolerować działań o charakterze dyskryminacyjnym, które wpływają na ideę jedności i solidarności na szczeblu europejskim i mogłyby umocnić w całej Unii przekonanie, że istnieją obywatele pierwszej i drugiej kategorii.

Co Komisja uważa na temat zgodności z prawem UE nowego austriackiego ustawodawstwa dotyczącego indeksacji świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi?

Jakie działania zamierza podjąć Komisja w odpowiedzi na naruszenie praw UE przysługujących tym pracownikom i ich dzieciom?

Jeżeli Komisja zamierza podjąć działania, w jaki sposób uczyni to w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę fakt, że wiele rodzin już boryka się z trudnościami finansowymi w wyniku działań podjętych przez władze austriackie?

 

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności