Interpellation - G-000001/2019Interpellation
G-000001/2019

Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000001/2019
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Förra året antog Österrikes parlament en normativ rättsakt enligt vilken bidrag för barnomsorg för utländska arbetstagare vars barn inte bor tillsammans med dem i Österrike ska justeras i enlighet med bestämmelserna i deras ursprungsland. Denna åtgärd skulle leda till en betydande minskning, från den 1 januari 2019, av ersättningar som utbetalas för barn bosatta i Östeuropa. Europeiska arbetstagare måste ha lika rättigheter. Kommissionen får inte längre tolerera diskriminerande åtgärder som inkräktar på idén om enhet och solidaritet på Europanivå och som skulle kunna stärka uppfattningen inom unionen att det finns första klassens och andra klassens medborgare.

Vad anser kommissionen om förenligheten mellan den nya österrikiska lagstiftningen om indexering av barnomsorgsbidrag och EU-lagstiftningen?

Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta som svar på överträdelsen av EU-rättigheterna för dessa arbetstagare och deras barn?

Om kommissionen planerar att vidta åtgärder, hur kommer den att gå tillväga inom en rimlig tidsram, med beaktande av det faktum att många familjer redan har finansiella svårigheter till följd av Österrikes bestämmelser?

 

Senaste uppdatering: 12 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy