Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0956/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0956/2000

Μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ στη Μέκκα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0956/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2001
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: David Bowe
προς το Συμβούλιο

Λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 20 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης της ΕΕ απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών, στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος, της προξενικής προστασίας κάθε κράτους μέλους, ποια μέσα προβλέπει η ΕΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών της ΕΕ που ευρίσκονται στη Μέκκα κατά τη διάρκεια του Χατζ;

 

 

Κατάθεση: 30.11.2000

en