Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0957/2000Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0957/2000

Επιτήρηση της αγοράς όσον αφορά τη χρήση του σήματος ΕΚ (CE)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0957/00
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2001
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Paul Rübig
προς το Συμβούλιο

Μπορεί να υπάρξει σήμερα επαρκώς αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τη χρήση του σήματος CE σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

 

 

Κατάθεση: 01.12.2000

de