Parlamentsfråga - H-0102/2003Parlamentsfråga
H-0102/2003

Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar och effektiviteten i de internationella fördragen om narkotika

MUNTLIG FRÅGA H-0102/03
till frågestunden under sammanträdesperioden i mars 2003
i enlighet med artikel 43 i arbetsordningen
från Maurizio Turco
till rådet

I dokumentet ”Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar 2003” står det: ”Effektiviteten i befintliga internationella fördrag om kontroll av narkotikatillverkning och narkotikahandel bör ses över”.

 

Det första tillfället att behandla denna fråga blir vid FN:s narkotikakommissions möte i Wien den 8–17 april i år. Vad tänker rådet föreslå inför översynen av fördragen?

 

Avser rådet att föreslå att ett möte äger rum för att diskutera översynen av de internationella fördragen, eller tänker rådet redan inför mötet i april framföra förslag om en sådan översyn? Hur långt har rådet kommit i sitt arbete?

 

 

Ingiven: 19.02.2003

it