Κοινοβουλευτική ερώτηση - H-0003/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
H-0003/2004

Το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ H-0003/04
για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2004
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού
υποβολή: Bernd Posselt
προς το Συμβούλιο

Έχει κάνει η ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου σκέψεις για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του καθεστώτος (status) του Κοσσυφοπεδίου;

 

 

Κατάθεση: 05.01.2004

de